CENÍKY                                                          Politika EMS

Domů
Nahoru
 

 

 


 


P O L I T I K A   E M S
 

      Vedení podniku chápe nutnost ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, jehož je nedílnou součástí.

      Činnost podniku v oblasti čištění města a údržby zeleně  je navíc přímo zaměřena na aktivně prováděnou ochranu životního prostředí, v níž má, kromě jiného, velmi významné místo odstraňování suspendovaných prachových částic PM10,  které jsou z důvodu překračování stanovených imisních limitů jedním z hlavních problémů ochrany ovzduší v Praze.    

      Environmentální politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek podniku vůči všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům podniku, ale i vůči široké veřejnosti a přírodnímu prostředí.

      Smyslem tohoto závazku je neustálé zlepšování EMS a v důsledku toho i neustálé snižování zátěže životního prostředí způsobeného nejen činností podniku, ale i celospolečenskými vlivy.

                V rámci své podnikatelské činnosti zaměřené na úklid komunikací, chodníků, veřejných prostranství, parků, veřejné zeleně a v oblasti nakládání s odpady se podnik zavazuje: 

  1. dodržovat všechny platné legislativní normy a jiné přijaté požadavky pro ochranu životního prostředí a soustavně hodnotit vlivy všech činností podniku na životní prostředí;

  1. stanovováním cílů a jejich vyhodnocováním snižovat negativní vlivy z činností na životní prostředí a neustále zlepšovat vlastní environmentální systém řízení;

  1. snižovat objem odpadů a spotřebu zdrojů ( materiálu, paliv a energie);

  1. minimalizovat užívání nebezpečných látek a přípravků tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti;

  1. využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice životního prostředí.

 

 Copyright © 2005 Martin Javůrek - EKO - PATROL
Papírenská 12, Praha 6, 160 00. Tel: 233 320 311, E-mail: