CENÍKY                                                                       Politika BOZP

Domů
Nahoru
 

 

 


 


 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Podnik „Martin Javůrek – EKO-PATROL“ je organizací, která poskytuje komunální služby (letní a zimní údržba komunikací, údržba zeleně, likvidace černých skládek, přistavování kontejnerů na odpady s výjimkou odpadů nebezpečných a další podobné služby).

 Charakter  komunálních služeb a jejich vlastní realizace se úzce dotýká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen vlastních zaměstnanců a zákazníků, ale i dalších osob vzhledem k tomu, že je převážně prováděna na veřejných komunikacích, chodnících a dalších veřejně přístupných prostranstvích.

 Vedení podniku rozhodlo v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásit v souladu se strategickými záměry a cíli podniku tuto politiku BOZP. 

 • Důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

 • Provozovat zařízení, strojní mechanizmy, vozidla a provádět činnosti s ohledem na dodržení podmínek BOZP.

 • Věnovat trvalou pozornost problematice identifikace a vyhodnocení rizik, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

 • Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo alespoň omezení.

 • Důslednou prevencí předcházet haváriím, nehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na bezpečnost a zdraví zaměstnanců nebo veřejnosti.

 • Prosazovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů  a upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy či mají zaveden ČSN OHSAS 18001.

 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a odpovědnost pracovníků pro dodržování podmínek BOZP.

 • Neustále zlepšovat procesy a činnosti systémů managementu, zlepšovat profil podniku z pohledu BOZP.

 • Trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců i strojní vybavení tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní i pracovní prostředí a BOZP.

 • Využívat a zlepšovat systém školení BOZP zaměstnanců i možností dalšího zvyšování jejich odborných znalostí a odpovědnosti v návaznosti na zajištění BOZP i pomocí externích školitelů, a to i ze strany dodavatelů techniky.

 • Nakupovat pouze takové strojní a vozidlové vybavení podniku, u kterého je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prioritou (např. v oblasti snížení hluku, vibrací, exhalací, zvýšení bezpečnosti obsluhy a ochrany před vznikem bezpečnostních rizik).

 V návaznosti na tuto politiku bude vedení podniku stanovovat reálné cíle BOZP a pravidelně kontrolovat jejich plnění, bude zajišťovat odpovídající zdroje a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění vyhlášené politiky BOZP.

 Vedení podniku očekává od každého zaměstnance aktivní přijímání všech opatření BOZP s osobní zainteresovaností nejen při vlastní ochraně bezpečnosti a zdraví, ale i při ochraně bezpečnosti a zdraví všech osob, kterých se jeho jednání bezprostředně dotýká.   

 

 Copyright © 2005 Martin Javůrek - EKO - PATROL
Papírenská 12, Praha 6, 160 00. Tel: 233 320 311, E-mail: